ทุนการศึกษา Full Scholarship จำนวน 15 ทุน

ทุนการศึกษา Full Scholarship
ทุนการศึกษา Full Scholarship

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา Full Scholarship จำนวน 15 ทุน
ประเภทของทุนการศึกษาแบบ Full Scholarship
1. ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนบนพื้นที่ของสำนักงานฯ ที่มีผลการเรียนดีเด่น
2. ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนบนพื้นที่ของสำนักงานฯ ที่มีทักษะความสามารถ หรือมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ เช่น ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ หรือเป็นผู้ทำประโยชน์ให้สังคม

คุณสมบัติหลักของผู้ขอรับทุน
– เป็นผู้เช่าหรือบุตรหลานของผู้เช่าของสำนักงานทรัพย์สิน ฯและจะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนหรือสถานที่เช่าบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ
o บุตร  หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา มารดา หรือบุตรบุญธรรม
o หลาน  หมายถึง ทายาทผู้สืบสันดานโดยสายตรง (หลานของ ปู่ ย่า ตา และยาย เท่านั้น)
– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านั้น
– ได้รับการรับรองในด้านความประพฤติจากสถาบันการศึกษา
– ไม่เคยกระทำผิดวินัยร้ายแรง หรือได้รับการภาคทัณฑ์
– ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งไม่เคยถูกดำเนินคดีอาญา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน
1. ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเด่น
– มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
2. ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีทักษะความสามารถ หรือมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
– มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
– เป็นผู้มีผลงานหรือประพฤติตนมีคุณค่าทางสังคมเพื่อประเทศชาติหรือส่วนรวม โดยได้รับการรับรองจากองค์กรระดับชาติ
– เป็นนักกีฬาในระดับเขต ระดับจังหวัด หรือผ่านการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
– ผ่านการประกวดความสามารถ หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับเขต ระดับจังหวัด หรือระดับชาติ

ช่วงเวลาการรับสมัคร
 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2555 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่าง และมาสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครมาที่ กองกิจการสังคม 1 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 173 ถนนนครราชสีมา เขต/แขวงดุสิต กทม. 10300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการสังคม 1 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-6295-8 และหมายเลขโทรสาร 0-2787-6280

ที่มา http://www.crownproperty.or.th

Add a Comment