กฟผ. ให้ทุนป.ตรี ปี 2561 กว่า 10 ทุน

ทุนปริญญาตรี กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษา นิสิต นักศึกษา ที่จะจบการศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 เพื่อศึกษาในชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

– กำลักศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ สาขาวิชาตามที่กำหนด
– มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
– มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน (ต้องนำผลคะแนนมาแสดงก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
– ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา

  • คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (จำนวน 7 ทุน) และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (จำนวน 2 ทุน)
  • คุณวุฒิบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (จำนวน 1 ทุน)

การให้ทุนการศึกษา
– พิจารณาจากบุคลิกภาพ คุณลักษณะนิสัย ร่วมกับการสัมภาษณ์
– ทุนเพื่อศึกษาชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย
* ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ
* ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา เหมาจ่ายปีละ 6,500 บาท
* ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เหมาจ่ายปีละ 120,000 บาท
– เมื่อสำเร็จการศึกษาและเข้ามาทำงานกับ กฟผ. 1 ปี มีผลการปฏิบัติงานดี จะพิจารณาให้ทุนการศึกษา ต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– สำเนาผลการเรียน หรือหนังสือรับรองที่ระบุสาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25
– สำเนาผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี
– เรียงความ (Statement of Purpose)ประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)

การสมัครขอรับทุน
ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
– ติดต่อขอรับสมัครได้ที่คณะที่ท่านศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง http://egat.co.th/recruit/studentscholarship.html โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่อีเมล [email protected]

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 02-436-5311 , 02-436-5317
ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ลิงค์แหล่งทุนการศึกษา

Add a Comment