ทุนเรียนภาษาจีน ม.หัวเฉียว ประเทศจีน

ทุนเรียนภาษาจีน Thaizhong
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน เปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้ารับการพิจาณาคัดเลือกผู้เหมาะสม ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 11 เดือน (ตามเอกสารแนบ)

ขอเชิญข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ที่มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน โดยส่งเอกสารเข้ามายัง สมาคมฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัติ

1. รับราชการ
2. ชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 35 ปี
3. จบการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญา หรือ เทียบเท่า
4. มีพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น
ในที่นี้หากผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้แนบใบประกาศหรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมอบรม แต่หากไม่มีพื้นฐานแนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรระยะสั้นและนำหลักฐานยืนยันมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์
5. สามารถเดินทางไปศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาลัยภาษา เขตจี๋เหม่ย
เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนกรกฎาคม 2564 ได้
6. ผ่านการรับรองจากทางต้นสังกัดให้สามารถไปเรียนได้ในระยะเวลา 11 เดือน

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นสมัคร
1. ประวัติส่วนตัว
2. วุฒิการศึกษาล่าสุด
3. หนังสือรับรองการทำงาน
4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 1 ชุด และรูปถ่าย 2 นิ้ว 5 ใบ
5. กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของสมาคมฯ และแบบฟอร์มการขอรับทุนของมหาวิทยาลัยอย่างละ 1 ชุด
6. สำเนาหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา) 1 ใบ
7. สำเนาใบประกาศ หรือ หลักฐานรับรองการฝึกอบรมภาษาจีนระยะสั้น (หากไม่มีให้ลงเรียน และนำหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์)

ระยะเวลาการศึกษา 11 เดือน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทำตารางเรียนและเวลาเรียนสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนกันยายน 2563 – เดือนกรกฎาคม 2564 เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยภาษาจีน เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จะให้การสนับสนุนการเรียนต่อคนดังต่อไปนี้:-
1. ค่าเทอมเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 15,000 หยวน/ทุน)
2. ค่าที่พักในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (พักห้องละ 2 คน)
(ประมาณ 5,600 หยวน/คน)
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ:-
3.1. ค่ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ
3.2. ค่าจ้างอาจารย์ผู้ดูแล
3.3. ค่าพาหนะ (ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด)
3.4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ตามแต่กรณี)

ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับทุนการศึกษา (หรือหน่วยงานต้นสังกัด) ต้องรับผิดชอบมีดังนี้:-
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเทศไทย 1,650 บาท
– ค่าการจัดทำวีซ่าเป็นวีซ่านักศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 600 หยวน
2. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ตบุคคลธรรมดา) (ไม่ใช้พาสปอร์ตราชการ เนื่องจากเมื่อไปถึงนักศึกษาจะต้องไปเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียน)
3. ค่าเครื่องบินไป-กลับ (ประเภทตั๋วรายปี)
4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (ค่าตำราเรียน) 1,000 หยวน/คน/ปี
5. ค่าลงทะเบียนตลอดชีพ 500 หยวน/คน
6. ค่าตรวจร่างกาย (แนะนำให้ไปตรวจที่ รพ.จุฬาลงกรณ์)
7. ค่าประกันสุขภาพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ 1,000 หยวน/ปี/คน
8. ค่าศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 6,000 หยวน/คน
9. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน*(เทียบเคียงจาก อัตราค่าใช้จ่ายของสำนักงาน ก.พ. เดือนละ 600 ดอลลาร์สหรัฐ/คน)

หมายเหตุ* – รายการค่าใช้จ่ายกำหนดตามที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวกำหนด และสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนคิดเทียบเคียงจากแนวทางการกำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนของสำนักงาน ก.พ. (เดือนละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าอาหาร และเงินติดตัว เป็นสัดส่วนเท่ากับ 40:40:20 แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวให้การสนับสนุนค่าที่พัก ดังนั้น จึงขอเบิกค่าใช้จ่ายร้อยละ 60 คือ เดือนละ 600 ดอลลาร์สหรัฐ

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา