Mainichi Academic Group ให้ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น

Mainichi-East West Scholarship ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น
Mainichi-East West Scholarship ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น

Mainichi Academic Group ร่วมกับ East West Global Education Group  มอบทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษา เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เพือมอบโอกาสการเรียนภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้ที่มีความสนใจสำหรับบุคคลทั่วไป

 คุณสมบัติผู้สมัคร
1.  เป็นบุคคลสัญชาติไทย
2.  อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 26 ปีในวันที่1เมษายน2556หรือเกิดระหว่าง 1 เมษายน 2530 – 31 มีนาคม 2538
3.  สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร 12 ปีขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
4.  ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม หรือมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น
5.  มีความสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น และสามารถนำความรู้ภาษาญี่ปุ่น มาทำประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือเรียนรู้เพื่อจะใช้พัฒนาความรู้ ในสาขาวิชาอื่นๆต่อไป

วิธีการสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขา  หรือดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.study-in-japan.com ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดภาพถ่ายหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน ในชุดนักเรียน นักศึกษาปัจจุบันหรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก

ไม่สวมแว่นดำ พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร ส่งด้วยตนเองได้ที่ไมนิจิทุกสาขา หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ Mainichi Academic Group 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 7 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม. 10330 พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท หรือโอนเข้าบัญชีไมนิจิ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ไมนิจิฯ ทุกสาขาภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2555

 การคัดเลือกผู้รับทุน
การคัดเลือกรอบแรก ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจะต้องผ่านการสอบรอบแรกโดยกำหนดเวลา 90 นาที
-สอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
-เขียนเรียงความเป็นภาษาไทยในหัวข้อ ”น้ำใจไทย-ญี่ปุ่น” เป็นความยาวประมาณ 200 คำ บนหนึ่งหน้ากระดาษ A4

สถานที่สอบ
สามารถเลือกสอบได้ตามวันและเวลาดังนี้
1. วันอาทิตย์ 19 สิงหาคม 2555 เวลา 9.30 – 11.00 น. ในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมแกรนด์  เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21  รับจำนวน 80 คน
2.วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 – 14.00 น.และ เวลา 14.45 – 16.15น. รับรอบละ 30 คน  ที่ ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ชั้น7 อาคารสยามทาวเวอร์ ถนนพระราม 1

การสอบสัมภาษณ์ : คณะกรรมการจัดการสอบจะทำการคัดเลือกผู้ผ่านการทดสอบจำนวน 15 ท่าน ประกาศผลในวันที่ 5 กันยายน 2555 และจะมี  การสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 20 กันยายน 2555

 การประกาศผล
คณะกรรมการจัดการสอบจะประกาศผลผู้ได้รับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2555

การเดินทาง
ผู้ได้รับทุนจะต้องยื่นเอกสารที่ ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป เพื่อเสนออนุมัติจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555
ช่วงระยะเวลาการเดินทางระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2556 หรือตามกำหนดเปิดการศึกษาของสถาบัน

รายละเอียดของทุน
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ
¤ทุนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนในเครือของ East West Global Education Group เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ภาคการศึกษาเดือนเมษายน 2556– เดือนมีนาคม 2557
¤ตั๋วเครื่องบินไป – กลับประเทศญี่ปุ่น ชั้นประหยัด 1 ที่นั่ง

ทั้งนี้ไม่รวม
¤ค่าที่พัก   ¤ค่าเดินทาง    ¤ค่าอาหาร   ¤ค่าประกันสุขภาพ   ¤ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ และอื่นๆ

ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขาหรือดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่www.study-in-japan.com พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท หรือโอนเข้าบัญชีไมนิจิโดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ไมนิจิ ทุกสาขา โทร. 02-658-0555    ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2555
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.study-in-japan.com

Add a Comment