ทุนแลกเปลี่ยน Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

Canada-ASEAN Scholarships
ทุนโครงการแลกเปลี่ยน Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

Department of Foreign Affairs, Trade and Development ประเทศแคนาดาเปิดรับสมัครทุนการศึกษาและวิจัยให้แก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอาเซียน เข้าศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา ทั้งนี้ทุนการศึกษาจะครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององศ์กรสหประชาชาติ โดย Department of Foreign Affairs, Trade and Development ประเทศแคนาดา จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุน

ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://scholarships-bourses.gc.ca/
หรือติดต่อ สำนักงานทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องแจ้งความประสงค์ไปที่สถาบันอุดมศึกษาแคนาดาที่สถาบันต้นสังกัดมีความร่วมมือ เพื่อดำเนินการสมัครภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562