LH Bank Young Creative Director Contest

โครงการ “LH Bank Young Creative Director Contest”
โครงการ “LH Bank Young Creative Director Contest”

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้น โครงการ “LH Bank Young Creative Director Contest” ชิงทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 100,000 บาท ในหัวข้อ “LH Bank ATM …ตู้ ATM ของทุกคน”

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ:
– นิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต่างๆ
– อายุไม่เกิน  23 ปี  ไม่จำกัดเพศ
– สมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ:
1.แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานได้มากกว่า1 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
2.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ “LH Bank ATM … ตู้ ATM ของทุกคน”
3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องใส่ LOGO ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (ตามแบบที่จัดเตรียมให้) เพื่อเป็น Scene จบในตอนท้ายของทุกเรื่อง
4.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่เป็นแนวคิดใหม่ ไม่ซ้ำหรือคล้ายกับหนังสั้น หนังโฆษณาของผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง
5.เนื้อหาของแนวคิดหนังสั้นจะต้องมีความยาวเต็มรูปแบบไม่เกิน 3-5 นาที โดยไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ
6.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสามารถนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆได้จริง
7.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องยินยอมมอบลิขสิทธิ์ผลงานจากโครงการ เพื่อให้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) นำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
8.ผลงานจากโครงการทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของธนาคาร ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับการยินยอมจากธนาคาร
9.ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของสมาชิกในทีม และผลงานหนังสั้นในรูปแบบ DVD พร้อมเอกสารใบนำเสนอผลงาน ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์
10.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้การตัดสินของคณะกรรมการธนาคารถือเป็นอันสิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน :
ความคิดสร้างสรรค์                      40 %
เนื้อหาส่งเสริมหัวข้อ                    40 %
คุณภาพและเทคนิคการผลิต         20 %

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ :
– เยาวชนผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและเอกสารอื่นๆได้ที่หัวข้อ เอกสาร Download (ด้านล่าง)
– ส่งเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาที่  E-mail : [email protected]  ภายในวันที่  10 สิงหาคม 2555
– เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป (ผลงาน ประกอบด้วย ใบสมัครตัวจริง + สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของสมาชิกในทีม (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา) + ใบนำเสนอผลงาน + DVD ผลงาน )
– ปิดรับผลงานในวันที่  31 สิงหาคม 2555
– ประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 14  กันยายน 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่: ส่วนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2359 0000 # 2009, 2012 E-mail: [email protected]

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.lhbank.co.th/promotion/description/1103

Add a Comment