ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ประจำปีการศึกษา 2019

ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย
ภาพจาก https://spaceth.co

Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program

ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของ ผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยหลังจากนิทรรศการอวกาศนาซาที่จัดขึ้นในประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558

ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และศูนย์ข้อมูลนาซาจึงอนุมัติแนวทางการจัดตั้งทุนการศึกษา และได้รับความช่วยเหลือในการดำเนินการเป็นครั้งแรก ด้วยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย โดยการบริหารงานของบริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารงานให้แก่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ และศูนย์ข้อมูลนาซาประจำประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษานี้เพื่อรณรงค์ให้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การสร้างประดิษฐ์กรรมในไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทย เฉกเช่นเดียวกับวัฒนธรรมด้านการทำอาหารและกิจกรรมบันเทิง

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

  1. สัญชาติไทย

  2. อายุระหว่าง 13-19 ปี ในวันสอบ (3 พฤศจิกายน 2562)

รูปแบบการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา

การสอบคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1      เป็นการสอบวัดความถนัดด้านอวกาศ (SCAT – Space Camp Aptitude Test) ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ (ข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ) ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง และคัดเลือก 21 คนที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้เข้าร่วมในการแข่งขันรอบที่ 2

รอบที่ 2      เป็นการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ (STEM Camp) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 3 คนที่จะได้รับทุนเต็มจำนวนไปเรียนที่ US Space Camp เป็นเวลา 10 วัน ณ ศูนย์ อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ

  1. คำถามที่ใช้ในการสอบมีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาตรรกวิทยา เรขาคณิต คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ความรู้ประวัติศาสตร์ และ การแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบที่ได้รับการตรวจอนุมัติจากศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐและศูนย์ข้อมูลข่าวสารนาซา

  2. ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ผู้สมัครที่คะแนนเท่ากันจะต้องผ่านการสัมภาษณ์กับผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และการตัดสินของผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลาและสถานที่ดำเนินการสอบ

กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผ่านทาง

การรับทุนการศึกษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 4 คนสุดท้ายจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนในการเดินทางไป US Space Camp ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  – 5 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 10 วัน ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา  โดยทุนการศึกษาที่ได้รับครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ค่าเล่าเรียนทั้งหมดที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

  2. ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหารทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

  3. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพมหานคร – สหรัฐอเมริกา

  4. ค่าดำเนินการวีซ่าสหรัฐอเมริกา

  5. ประกันการเดินทาง

  6. NASA Flight suit

นอกจากนี้ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 2 อันดับแรกในรอบที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาเรียนในระดับปริญญาตรี ในคณะใดก็ได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทุนดังกล่าวที่ได้รับ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา