ไต้หวันให้ทุน 2018 Huayu Enrichment Scholarship

ทุนไต้หวัน 2018 Huayu Enrichment Scholarship

2018 Huayu Enrichment Scholarship

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติ ได้รับเข้าศึกษาภาษา Huayu (Mandarin Language) และเรียนรู้วัฒนธรรม์ของไต้หวัน ผ่านมหาวิทยาลัย หรือสถาบันสอนภาษาในไต้หวัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และสัมพันธภาพอันดีระหว่างไต้หวันและมิตรประเทศต่างๆ

จำนวนทุนการศึกษา

นักศึกษาไทยได้รับทุน จำนวน 8 ทุน โดยจะได้รับเงินใช้จ่ายรายเดือน NT$25,000 (approximately US$800)

ระยะเวลาการได้รับทุน

– 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, หรือ 12 เดือน เริ่มในเดือนกันยายน 2561 จนถึงสิงหาคม 2562

คุณสมบัติ (เบื้องต้น)

– อายุ 18 ปีขึ้นไป และศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือสูงกว่า และมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม
– เป็นผู้ถือสัญชาติไทย
– มีความในภาษาจีนพอสมควร โดยมีคะแนนTOCFL ( abbreviation of Test of Chinese as a Foreign Language) level 2 หรือสูงกว่า

ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 

ลิงค์ข้อมูลทุนการศึกษา