ส.ออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ให้ทุน Fashion Design

ทุนการศึกษาสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒ
ทุนการศึกษาสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒ

เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการออกแบบแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์จึงประกาศให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจเป็นนักออกแบบ ดังนี้

1. ทุนการศึกษา
นักศึกษาทุนจะได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรเพื่อศึกษาในหลักสูตรออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) จำนวน 2 ทุนการศึกษา

2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
ผู้สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1)   มีสัญชาติไทย
(2)   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(3)   มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ  หรือดำเนินคดีในศาล
(4)   มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นนักออกแบบแฟชั่น
(5)   เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
(6)   มีผู้ค้ำประกันทุนการศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการระดับซี 5 หรือ นายทหารยศพันตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าและมีเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป หรือเป็นพนักงานบริษัทที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป

3. การพิจารณาผู้สมควรได้รับทุน
3.1 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาที่สถาบันแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นผู้สมควรได้รับทุน
3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
3.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

4. ขั้นตอนการสมัครและขอรับทุนการศึกษา
4.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษานับแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ 5 กันยายน 2555 โดยมีหลักฐานประกอบดังนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(2) สำเนาใบแสดงผลการเรียน
(3) เรียงความแนะนำตัวเองและแสดงเหตุผลที่สมควรเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบัน

4.2 คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้สมัครและวัน-เวลาในการสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 7 กันยายน 2555
4.3 สถาบันประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 9 กันยายน 2555
4.4 ผู้ได้รับทุนการศึกษาทำสัญญาการรับทุน ชำระเงินค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในวันที่ 10 กันยายน 554
4.5 ผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิการขอรับทุนการศึกษา

5. เงื่อนไขของนักศึกษาทุน
5.1 นักศึกษาต้องศึกษาตามรอบเรียน วิชาและหลักสูตรที่สถาบันกำหนด
5.2 นักศึกษาต้องเข้าเรียนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่งผลงานตรงตามเวลาที่กำหนด
5.3 นักศึกษาต้องรักษาระดับผลการเรียนของแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
5.4 นักศึกษาต้องส่งผลงานเข้าประกวดหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สถาบันกำหนดอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
5.5 นักศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ให้กับสถาบันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 16 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา
5.5 นักศึกษาต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของสถาบัน

6. การยกเลิกทุนการศึกษา
นักศึกษาทุนจะถูกยกเลิกทุนการศึกษาในกรณีต่อไปนี้
6.1 นักศึกษาไม่ปฏิบัติหรือละเมิดเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 5
6.2 นักศึกษาลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
6.3 สถาบันเห็นสมควรให้ยกเลิกทุนการศึกษา

ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่ 0-2741-3717 ถึง 8 เวลา 10.00น-17.00น.
ที่มา : http://www.chanapatana.com/news_detail.php?id=90

Add a Comment