รัฐบาลไต้หวันให้ทุนวิจัย Taiwan Fellowship

ทุนวิจัย Taiwan Fellowship
ทุนวิจัย Taiwan Fellowship

รัฐบาลไต้หวัน (ผ่านกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน) ได้ส่งเสริมในการสมัครเพื่อรับทุนวิจัย Taiwan Fellowship สำหรับนักวิชาการต่างชาติเพื่อไปทำวิจัยที่ไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดย มีรายละเอียดดังนี้

1. ทุนวิจัย สำหรับการทำวิจัยเกี่ยวกับไต้หวัน จีนศึกษา (สังคมและมานุษยวิทยา) ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน  เอเชียแปซิฟิก
2.  ค่าใช้จ่ายสำหรับทุนวิจัย ประกอบด้วย ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ก) ทุนวิจัยสำหรับ อาจารย์ ระดับศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ และนักวิจัย จำนวน 60,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือน
ข) ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 50,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือน
3.  ระยะเวลาในการให้ทุนประมาณ 3  เดือน จนถึง 1 ปี
4.  เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2555

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับทุนวิจัยเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย
หรือ Mr. Peter Chang เจ้าหน้าที่ประสานงานของ Center for Chinese Studies
ประจำหอสมุดแห่งชาติไต้หวัน (National Central Library)
หมายเลขโทรศัพท์  +886-2-2361-9132 ต่อ 317
หรือ E-mail: [email protected]
ที่มา http://www.taiwanembassy.org/TH/ct.asp?xItem=261812&ctNode=1796&mp=232

Add a Comment