รัฐบาลฮังการีให้ทุนหลายประเภท

ทุนรัฐบาลฮังการี
ทุนรัฐบาลฮังการี

คณะกรรมการกองทุนฮังการี (Hungarian Scholarship Board- HSB) ประกาศให้ทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยในประเทศฮังการี

 ประเภทของทุนที่  HSB มอบให้แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ต่อไปนี้
A. หลักสูตรระยะสั้น ระดับปริญญาตรี-โท (3-10 เดือน)
B. หลักสูตรระดับหลังปริญญาตรี (3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน)
C1. การศึกษาระดับปริญญาเอก (36 เดือน)
C2. การศึกษาระดับ partial doctoral (10 เดือน) โดยผู้สมัครต้องมีจดหมายเชิญจากผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาระดับปริญญาเอกในฮังการี
D. การศึกษาระดับหลังปริญญาเอก (1-10 เดือน)
E. ติวเตอร์อาวุโส หรือ นักวิจัย (3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน)
F. หลักสูตรภาคฤดูร้อน 2-4 สัปดาห์

สำหรับทุนเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น นักศึกษาที่เรียนภาษาฮังการีและวรรณกรรมฮังการีจะได้รับการพิจารณาก่อน

เกณฑ์อายุของผู้สมัคร ทุนระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 30 ปี ทุนระดับหลังปริญญาตรีไม่เกิน  40 ปี  ทุนระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 35 ปี  ทุนระดับหลังปริญญาเอก ไม่เกิน 45 ปี สำหรับทุนติวเตอร์อาวุโส และทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มีกำหนดอายุสำหรับผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัครที่จำเป็น ได้แก่ ประกาศนียบัตรด้านภาษา   ผู้รับทุนต้องแสดงให้เห็นว่ามีความรู้เกี่ยวกับฮังการีอย่างพอเพียงที่จะทำตามแผนงานที่ส่งมา  ยกเว้นเมื่อสถานศึกษาประกาศอย่างเป็นทางการว่ายอมรับนักศึกษาโดยไม่คำนึงถึงความสามารถทางภาษาฮังการีของผู้สมัคร

นอกจากนี้ต้องมี Letter of interest (เฉพาะผู้ขอทุนระดับปริญญาตรีและทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน) มีจดหมายรับรอง 2 ฉบับซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษาในประเทศของผู้ขอทุนและอีกฉบับจากอาจารย์หรือ advisor (ผู้ขอทุนระดับปริญญาตรีและทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนไม่ต้องใช้) และใบรับรองสุขภาพ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับสำเนาใบสมัครได้ทางเว็บไซต์  www.scholarship.hu โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

ที่มา การศึกษาวันนี้

Add a Comment