EGCO Internship

ฝึกงาน EGCO

EGCO Internship

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา บริษัทฯ จึงให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์ในการฝึกงาน

1. คุณสมบัติของนักศึกษาและสถาบันการศึกษาที่ขอเข้ารับการฝึกงาน

 • 1.1 นักศึกษาที่ขอเข้ารับการฝึกงานจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังอยู่ในชั้นปีที่3 หรือ ปีที่4
 • 1.2 การฝึกงานจะต้องมีในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
 • 1.3 สาขาวิชาที่เรียนจะต้องเกี่ยวข้องกับงานที่บริษัทฯทำอยู่ ตัวอย่างสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนเสริมสวย วิทยาลัยเกษตร เป็นต้น บริษัทฯจะไม่รับฝึกงาน
 • 1.4 นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียน หรือเกรดเฉลี่ยสะสมถึงเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.5
 • 1.5 นักศึกษาจะต้องเตรียมหลักฐานการศึกษา บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบ
 • 1.6 นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน

2.เงื่อนไขในการขอเข้ารับการฝึกงาน

 • 2.1 สถาบันการศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษาระหว่างการฝึกงาน
 • 2.2 สถาบันการศึกษาที่ขอส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน จะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น จากผลประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นเนื่องจากการฝึกงานของนักศึกษา
 • 2.3 การฝึกงานจะต้องมีอาจารย์ร่วมประสานงาน ดูแลการฝึกงานของนักศึกษาในระหว่างที่ฝึกงานกับบริษัทฯ

3. ประโยชน์ตอบแทนในการฝึกงาน

 • 3.1 นักศึกษาที่ขอฝึกงานในระดับปริญญาตรี ไม่ว่าสาขาใดจะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 200 บาท / วัน
 • 3.2 ค่าตอบแทนของนักศึกษาฝึกงานจะได้รับเมื่อการฝึกงานเสร็จสิ้น

ระยะเวลารับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝายทรัพยากรบุคคล E – mail: [email protected]
โทรศัพท์: 02-998-5043-46

ที่มา : https://www.egco.com/th/internship-detail