บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น ให้ทุนวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ สำหรับเป็นทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา อิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 150 ทุน ภาคการศึกษาละ 75ทุนฯ ละ 5,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน
1. เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ จากคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
2. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับหรือเคยได้รับทุนการศึกษาวิจัย ในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งที่เป็นแหล่งทุนภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัย
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
4. เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา
5. เป็นผู้ไม่เคยได้รับโทษหรืออยู่ระหว่างพิจารณาให้รับโทษทางวินัยนักศึกษาหรือโทษทางวิชาการ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

ใบสมัครสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://gs.kku.ac.th/

กำหนดการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน
ภาคการศึกษาต้น วันที่ 17 – 30 กรกฎาคม 2555

ภาคการศึกษาปลาย วันที่ 2 – 14 มกราคม 2556

การยื่นขอรับทุน
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน ให้กรอกข้อมูลการสมัครในระบบ (GSMIS) http://gsmis.gs.kku.ac.th

Add a Comment