ทุน Asia Pacific Leadership Program Fellowship

ทุน Asia Pacific Leadership Program Fellowship
ทุน Asia Pacific Leadership Program Fellowship

The East-West Center เชิญชวนผู้มีความรู้ ความสามารถ สำหรับหลักสูตร  the Asia Pacific Leadership Program Fellowship (APLP) ปี 2013 -2014  โดยสถาบันได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษา ในภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก
ซึ่งขณะนี้ได้ครบรอบเป็นปีที่ 12  ซึ่งสถาบันได้สร้างเครือข่ายผู้นำมากว่า 400 คน ใน 53 ประเทศ เพื่อมุ่งหวังในการสร้างความสันติสุขในประชาคมเอเชีย แปซิฟิก อย่างต่อเนื่อง

มูลค่าทุนการศึกษา ประมาณ 15,000 USD ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการศึกษา

โครงการดังกล่าว มุ่งหวังให้ผู้ที่มีความโดดเด่น ไม่ว่าจะอยู่ในภาคราชการ ธุรกิจ NGO สุขภาพ สื่อสารมวลชน หรือการศึกษา เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม ที่ the East-West Center in Honolulu, Hawai’i.
ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2556 ผุ้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 35 คน จากทั่วโลก จะเข้าร่วมโครงการโดยศึกษากับผู้เชี่ยวชาญ และผุ้สอนด้านความเป็นผู้นำ ในรูปแบบสังคมการเรียนรู้เชิงพลวัฒน์  หรืออาจจะได้รับการฝึกงานในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การรับสมัคร
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 และจะพิจารณารอบสุดท้ายในวันที่ 1 มีนาคม 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eastwestcenter.org/scholarships-fellowships/asia-pacific-leadership-program-fellowship