ทุน ก.พ.ตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2559

ทุน ก.พ. พัฒนาข้าราชการ

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2559 (ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน – ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนฝึกอบรม) )  จำนวน 40 ทุน  ผู้สมัครจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่งประเทศวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการที่จัดสรรทุน

ให้ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ที่มา : http://www2.ocsc.go.th