ทุนเอพีไอ-API ประจำปี 2013-2014

ทุน API Fellowships Program
ทุน API Fellowships Program

โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (ทุนเอพีไอ)

ทุนมูลนิธินิปปอนเพื่อปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย มุ่งสร้างและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในหมู่ปัญญาชนสาธารณะ และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคสาธารณะอันจะเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุนนี้สนับสนุนให้ผู้ที่เป็นและผู้ที่มุ่งหวังจะเป็นปัญญาชนสาธารณะจากทุกสาขาวิชาชีพ ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรมและ/หรืองานวิจัยที่สร้างเสริมภูมิปัญญา วัฒนธรรมและสัมพันธ์กับวิชาชีพของผู้สมัครในประเทศภาคี และสอดคล้องกับประเด็นหลักที่กำหนดไว้ 3 หัวเรื่อง ได้แก่
1.  อัตลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบทด้านสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
2.  ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสภาวการณ์ของมนุษย์และการแสวงหาความเป็นธรรมทางสังคม
3. โลกาภิวัตน์ :  โครงสร้าง กระบวนการ และทางเลือกใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นผู้พำนักอาศัยในประเทศใดประเทศหนึ่งภายในห้าประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ (อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย) และต้องพำนักอยู่ในประเทศนั้นในระหว่างการสมัครขอรับทุน  สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ สามารถดำเนินโครงงานกิจกรรมและ/หรืองานวิจัยในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและ/หรือภาษาของประเทศที่จะเดินทางไปดำเนินโครงการกิจกรรมและ/หรืองานวิจัย มีภูมิลำเนาหรือฐานการทำงานอยู่ในภูมิภาคหรือในประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งในปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคต

รายละเอียดทุน
ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมและ/หรืองานวิจัย ตลอดระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน และยังรวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ตลอดจนค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
การเปิดรับสมัครในช่วง : 1 กรกฎาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2555

โครงการทุน API สถาบันเอเชียศึกษา ชั้น 3 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-7422
Email: [email protected]

ข้อมูลเพิ่มเติมและการรับสมัคร
ดูได้ที่  http://www.api-fellowships.org หรือ ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปได้ที่ [email protected]

Add a Comment