ทุนวิจัย Fulbright ประจำปี 2013

ทุนวิจัย fulbright 2013
ทุนวิจัย fulbright 2013

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visiting Scholar และทุน Fulbright- Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2556

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่ง ขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1: ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar ประจำปี 2556 จำนวน 3 ทุน (สำหรับอาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย 2 ทุนและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูง 1 ทุน) เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า (ไม่รวมระยะเวลา ศึกษาต่อ) และสามารถสอนหรือวิจัย หรือทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯแล้ว

ประเภทที่ 2: ทุน Fulbright- Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2556 จำนวน 7 ทุน (สำหรับนักวิจัย ภายใต้โครงการฟุลไบรท์จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 5 ทุน) เพื่อไปทำวิจัยสำหรับ วิทยานิพนธ์เป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย เป็นอาจารย์หรือบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษา ระดับปริญญาเอกชั้นปีที่สองขึ้นไปในมหาวิทยาลัยภาย ในประเทศ (เฉพาะผู้สมัครภายใต้โครงการฟุลไบรท์เท่านั้น สำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกต้องกำลังศึกษาในชั้นปีที่สองขึ้น ไป) มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525 (PBT) หรือ 195 (CBT) หรือ 71 (IBT) ผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 สามารถนำมายื่นสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้รับจดหมาย ตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯแล้ว

สำหรับทุน ทั้ง 2 ประเภท
สาขาที่รับสมัคร: หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ส่วนการบรรยายนั้น หัวข้อควรเกี่ยวกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ เช่น ศิลปะสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา หรือบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบ นี้ ทั้งนี้ ทุกหัวข้อที่เสนอควรจะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย

จุดเด่น :
ผู้สมัครสามารถเสนอโครงการขอรับทุน เพื่อไปทำการวิจัยในด้านต่างๆ สำหรับงานวิจัยที่ตนสนใจ มีความเชี่ยวชาญหรือ ตามสายงาน และไปในสถาบันที่ตนเห็นเหมาะสม

ผู้รับทุนได้รับ สถานะนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียงและได้รับ การยอมรับจากนานาประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้รับทุนได้รับ โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่จัดโดยมูลนิธิฯ เพื่อการศึกษาและการวิจัยในสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น Pre-departure Orientation Program และกิจกรรมนานา ชาติที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนทุนและนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ระหว่างอยู่ ในสหรัฐฯ เช่น Occasional Lecturer Program, Enrichment Program รวมทั้งการสร้าง เครือข่ายกับศิษย์เก่าฟุลไบรท์ชาวอเมริกันในรัฐต่างๆ ที่ทำการวิจัย

การอำนวยความสะดวก ด้านวีซ่า การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ทำการวิจัยในสหรัฐฯ โดยองค์กรมาตรฐานนานาชาติ

การสร้างและขยาย เครือข่ายทางวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพและยั่งยืนกับสถาบันชั้นนำและนัก วิจัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐฯ ซึ่งจะนำมาสานต่อในสถาบัน/องค์กรได้

การเพิ่มบุคลากร ที่จะมีมุมมองที่เป็นสากลทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

ผู้สนใจสมัครชิงทุนสามารถดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครจากเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org หัวข้อ TODAY’S GRANT(S) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2555

ติดต่อเจ้าหน้า คุณชีวารัตน์ โทร 02-285-0581-2 ext. 107

Add a Comment