ทุนวิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทย

ทุนวิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทย
ทุนวิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทย

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย และบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด จัดทำ โครงการให้ทุนวิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทย  เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท ร่วมส่งผลงานการวิจัยชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยวิเคราะห์กรณีตัวอย่างองค์กรสีขาวต้นแบบที่ใช้หลักกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่น ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคและสร้างความได้เปรียบในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2556

ในปี 2552 สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีได้จัดพิมพ์หนังสือ กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว White Ocean Strategy ที่กล้าฉีกกฎสวนแนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลักที่ทั่วโลกนิยม ด้วยการเปลี่ยนสมรภูมิรบทางธุรกิจ เป็นสมรภูมิแห่งคุณธรรม นำมิตรภาพและความยั่งยืนกลับมาสู่สังคม มีองค์กรชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ร่วมเป็นภาคีสีขาวกว่า 500 องค์กร ซึ่งทั้งหมดมีส่วนสำคัญในการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น มีการบรรยายทั่วประเทศกว่า 500 ครั้ง และได้รับความสนใจจากหลายประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย กัมพูชา ญี่ปุ่น ฯลฯ ทำให้ปัจจุบันมีผู้เข้าฟังการบรรยายมากกว่าหนึ่งแสนคน นอกจากนี้ กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว ยังได้รับการบรรจุเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการในมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกด้วย ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ที่สั่นสะเทือนสังคม และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแผ่ขยายคลื่นแห่งคุณธรรมไปในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จึงร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย และบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด จัดทำ โครงการให้ทุนวิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทย โดยใช้หลักกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว เปิดโอกาสนักศึกษาได้เพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา และการวิจัยโดยศึกษาองค์กรที่ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวที่เกิดผลเชิงรูปธรรม ในด้านรูปแบบ แนวคิด และแนวทางปฎิบัติ ทั้งในระดับบริหารและระดับปฎิบัติการ และเพื่อนำผลทางการวิจัยที่ได้มาสนับสนุน และส่งเสริมองค์กรต้นแบบสีขาว ยกระดับองค์กรให้เป็นต้นแบบต่อองค์กรอื่นๆ มีแนวคิดและพันธกิจที่จะดำเนินธุรกิจตามแบบกลยุทธน่านน้ำสีขาวในอนาคต สร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรม ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน ก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในอนาคตอันใกล้ ประเทศในกลุ่มอาเซียน จะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจไทย และจะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายครั้งใหม่สำหรับประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทย สามารถก้าวเข้าสู่การรวมตัวครั้งสำคัญนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยใช้จุดเด่นของความเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ที่มุ่งสู่วิถีการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีจริยธรรม เพื่อให้ธุรกิจจากประเทศไทยเติบโตในโลกการค้าของอาเซียนได้อย่างยั่งยืน กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy) จึงเป็นการเสนอรูปแบบการบริหารจัดการแบบทางสายกลางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยึดมั่นความดีงามเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่มิได้มองว่า ผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นเป้าหมายสูงสุด แต่การทำงาน เพื่อตอบแทนสังคมและเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตัดสิน อาทิ
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ สถาบันฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ

 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 50,000 บาท
รองชนะเลิศ 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 30,000 บาท
รางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2556 และ
ส่งแผนโครงการวิจัย ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556

สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.whiteoceansociety.com
สอบถามโทร 02 685 2255

Add a Comment