รับสมัครทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563 (ปริญญาโท/ปริญญาเอก)

ทุนวิจัย พระปกเกล้าเจ้า

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563

รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563 (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
หากสนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่…..
เรียน ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (กลุ่มงานกิจการทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง)
เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
อาคารรัฐสภา (กลุ่มมงานกิจการทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) ชั้น 2
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5241 – 5244

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1PfPD4ddrJneK8HVCYvd8C71ri1_6EM_5?fbclid=IwAR02MyQMEZLoB0g_MmKAngFOjRAYtz97DRu9cdQ9TI6Lw48hoTIRIVZfQMM

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3674328579278999&id=788629941182225