ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปี 2565 

Hubert H. Humphrey Fellowship
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน
Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปี 2565 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางขององค์กรภาครัฐและเอกชน ให้ก้าวสู้ผู้นำองค์กร และสร้างเครื่อข่ายอย่างมีคุณภาพ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง และมีอายุระหว่าง 30-50 ปี
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
3.มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 หรือผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.04. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบาย ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้รับกอารรับรองจากหน่วยงาน ว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง

กำหนดรับสมัคร

ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เวลา 12.00 น. ทางออนไลน์ ที่ http://application.fulbrightthai.org

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ : https://www.fulbrightthai.org

 


Hubert H. Humphrey Fellowship Program (HHH)

We are pleased to announce the competition for the 2022-2023 Hubert H. Humphrey Fellowship program, a non-degree program for mid-career professionals in Thai government and private organizations.

‍We invite applications from Thai citizens who have demonstrated leadership in public service for one year of non-degree study and practical work-related experience in the United States.

‍For the 2022-2023 academic year, the Foundation will recruit up to three (3) outstanding candidates.

DEADLINE : May 24, 2021