กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝ […]