มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เป็นองค์การสาธารณประโยชน์ จากปร […]