ภายใต้ความร่วมมือในการศึกษาด้านการพัฒนาในภาคพื้นเอเชียต […]