มูลนิธิสืบนาคะเสถียร รับนักศึกษาฝึกงาน 6 ตำแหน่ง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร รับสมัครนิสิต/นักศึกษา ร่วมฝึกประสบการณ์ 6 ตำแหน่ง นักสื่อสารการตลาด นักวางแผนการตลาด ช่างภาพ VDO กราฟฟิก ดีไซเนอร์ นักสื่อสารสิ่งแวดล้อม นักบัญชี รวมทั้งหมด 7 อัตรา

1. ฝ่ายพัฒนาระบบรายได้ รับสมัครนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน 2 อัตรา
1.1 ตำแหน่ง นักสื่อสารการตลาด
คุณสมบัติ
– กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือ
– สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความขยัน ตรงต่อเวลา
– มีความสนใจประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ มีความเป็นนักอนุรักษ์
– มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ

ลักษณะงาน
– ผลิตสื่อ Content ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำเสนองานมูลนิธิกับสาธารณะ แหล่งทุน และผู้บริจาค
– คิด Event วิเคราะห์สื่อ ติดตามสถานการณ์การสื่อสาร กระแสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และนำมาประยุกต์กับการทำงานให้เกิดความเหมาะสม และประสบผลสำเร็จ
.
1.2 ตำแหน่ง นักวางแผนการตลาด
คุณสมบัติ
– กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความขยัน ตรงต่อเวลา
– มีความสนใจประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ มีความเป็นนักอนุรักษ์
– มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ
.
ลักษณะงาน
– วางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด ให้กับมูลนิธิสืบฯ
– มีความสนใจการตลาดองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ติดตามเทรนสถานการณ์ในปัจจุบัน วิเคราะห์แผนการขาย ติดตาม และประเมินผล
– ปรับปรุงแผนการตลาดเพื่อพัฒนารายได้ของมูลนิธิฯ นำไปสู่ความยั่งยืน
.
2. ฝ่ายสื่อสารองค์กร รับสมัครนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน 4 อัตรา
2.1 ตำแหน่ง ช่างภาพ VDO
คุณสมบัติ
– กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ไม่จำกัดอายุ เพศ และเกรดเฉลี่ย (แต่ต้องไม่เคยติด F ในสาขาที่เรียน หรือระหว่างศึกษา)
– มีความตั้งใจเรียนรู้งานทั้งในสตูดิโอ และออกกองนอกสถานที่ เข่น การจัดไฟ การใช้กล้อง mirrorless/dslr และวางแผนการทำงาน
– มีความคิดสร้างสรรค์
– สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
– สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน และตรงต่อเวลา

ลักษณะงาน
– เป็นผู้ช่วยช่างภาพทั้งในสตูดิโอ และนอกสถานที่
– สามารถใช้งานกล้อง mirrorless และ dslr
– ตัดต่อวีดิโอ โปรแกรม adobe premiere
– วางแผนการทำงานร่วมกับทีมในการผลิตเนื้อหา
และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2. ตำแหน่ง กราฟฟิก ดีไซเนอร์
คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดเพศ
– อายุ 22 ปีขึ้นไป
– กำลังศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator และ Indesign
.
ลักษณะงาน
– ออกแบบและจัดทำ Concept/Theme
– ออกแบบและจัดทำ Banner, logo, button, icon สำหรับ Website
– ออกแบบและจัดทำ งาน Layout ของ Website / Web application
.
2.3 ตำแหน่ง นักสื่อสารสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา (ร่วมทีมสื่อสารองค์กร และทีมเพื่อผู้พิทักษ์ป่า)
คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดเพศ/อายุ
– กำลังศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ติดตามข่าวสารสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองเป็นนิสัย
– สามารถนำงานวิชาการมาต่อยอดเป็นงานเขียนให้เข้าง่ายได้
– มีทักษะในการถ่ายรูปในงานข่าว และการเล่าเรื่อง
– สามารถใช้ Social media เช่น Facebook Instagram และ Twitter ได้อย่างคล่องแคล่ว

ลักษณะงาน
– เขียนบทความ/ข่าว
– สร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ ๆ และต่อยอดงานเขียนให้กับผู้อ่านได้
– ต่อยอดเนื้อหาทางวิชาการให้อยู่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย
– ตรวจอักษรให้ถูกต้อง ก่อนส่งมอบงาน
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายสำนักงานส่วนกลาง รับสมัครนิสิต/นักศึกษา 1 อัตรา
3.1 ตำแหน่งนักบัญชี
คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดอายุและเพศ
– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
– เรียนรู้เร็ว ทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
– มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้

ลักษณะงาน
– จัดทำเอกสารการรายรับ-รายจ่าย
– สรุปรายรับ-รายจ่าย
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมระบุชื่อเรื่อง “SeubIntern2020 (ตำแหน่ง)” มาที่ [email protected]
.
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2580-4381

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158658456125827&id=130907225826