กฟผ. เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปี 2563

กฟผ. เปิดให้นิสิต นักศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี แจ้งความประสงค์ขอเข้าฝึกงานผ่านระบบนักศึกษาฝึกงาน กฟผ. (EGAT Internship Program)

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับนักศึกษาที่เริ่มฝึกงานภายในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับนิสิต นักศึกษาฝึกงานในจำนวนที่เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงาน และความเหมาะสมของคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับภารกิจงานในด้านต่างๆ ของ กฟผ.

แหล่งข้อมูลฝึกงาน