AIS รับนักศึกษาฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา (Co-operative Education Program)

AIS โครงการสหกิจศึกษา (Co-operative Education Program)

โครงการสหกิจศึกษา (Co-operative Education Program)

เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาสู่ภาคการฝึกปฏิบัติงานจริง เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้สร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงาน ตลอดจนการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะวิชาชีพ อันจะส่งผลให้นิสิต/นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นในอนาคต

คุณสมบัติของนักศึกษาที่พิจารณารับเข้าฝึกงาน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือปีที 4 จากทุกสถาบัน สาขาวิชาตามที่บริษัทที่กำหนด
– กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า (สื่อสาร), อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม และวิศวกรรมซอฟแวร์
– กลุ่มวิทยาศาสตร์ : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT
– กลุ่มบริหารธุรกิจ : สาขาการตลาด, การบัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
– กลุ่มสังคมศาสตร์/ ศิลปศาสตร์ : สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ และจิตวิทยา
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
สามารถฝึกงานได้อย่างต่อเนื่อง และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับบริษัท

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 40 วันทำการ
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • เป็นไปตามสัดส่วนที่บริษัทกำหนด
  – กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ : ประมาณ 40%
  – กลุ่มวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ : ประมาณ 30%
  – กลุ่มบริหารธุรกิจ : ประมาณ 15%
  – กลุ่มสังคมศาสตร์/ ศิลปศาสตร์ : ประมาณ 15%

หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาค (นอกเหนือเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นเข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ แต่บริษัทจะทำการพิจารณาเอกสารประกอบการสมัครโดยละเอียดและอาจมีการสัมภาษณ์ ผ่านโทรศัพท์เฉพาะรายบุคคล

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง :โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยลายมือ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัคร มายื่นที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบใบสมัครฝึกงาน

-> สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
-> สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
-> สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

เปิดรับสมัคร สิงหาคม-กันยายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณณัฐศิษฏ์ เลิศโกวิทย์
โทรศัพท์ : 02-029-3247
E-mail : [email protected]

Source : http://www.ais.co.th/internship/