AIS รับนักศึกษาฝึกงาน โครงการ Growing with AIS (GA) ปี 2561

AIS รับนักศึกษาฝึกงาน 2561

โครงการ Growing with AIS (GA)

เป็นโครงการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึง กรกฎาคม เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมกลุ่มพิเศษ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องบรรษัทภิบาล แจรรยาบรรณในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของนักศึกษาที่พิจารณารับเข้าฝึกงาน

♀ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือปีที 4 จากทุกสถาบัน สาขาวิชาตามที่บริษัทที่กำหนด
– กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า (สื่อสาร), อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม และวิศวกรรมซอฟแวร์
– กลุ่มวิทยาศาสตร์ : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT
– กลุ่มบริหารธุรกิจ : สาขาการตลาด, การบัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
– กลุ่มสังคมศาสตร์/ ศิลปศาสตร์ : สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ และจิตวิทยา
♀ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
♀ สามารถฝึกงานได้อย่างต่อเนื่อง และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับบริษัท

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 2. ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 40 วันทำการ
 3. สอบข้อเขียน
 4. สอบสัมภาษณ์
  เป็นไปตามสัดส่วนที่บริษัทกำหนด
  – กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ : ประมาณ 40%
  – กลุ่มวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ : ประมาณ 30%
  – กลุ่มบริหารธุรกิจ : ประมาณ 15%
  – กลุ่มสังคมศาสตร์/ ศิลปศาสตร์ : ประมาณ 15%

หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาค (นอกเหนือเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นเข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ แต่บริษัทจะทำการพิจารณาเอกสารประกอบการสมัครโดยละเอียดและอาจมีการสัมภาษณ์ ผ่านโทรศัพท์เฉพาะรายบุคคล

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง :โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยลายมือ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัคร มายื่นที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กำหนดการ

1. เปิดรับสมัคร : มกราคม-กุมภาพันธ์
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำแบบทดสอบ และสัมภาษณ์ : มีนาคม
3. ทำแบบทดสอบและสัมภาษณ์ : มีนาคม
4. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน : เมษายน
5. นักศึกษารายงานตัวและเตรียมเอกสารก่อนฝึกงาน : เมษายน
6. ปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน : มิถุนายน
7. นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน : มิถุนายน-กรกฎาคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณณัฐศิษฏ์ เลิศโกวิทย์
โทรศัพท์ : 02-029-3247
E-mail : [email protected]

ที่มา http://www.ais.co.th/internship/registration.html