โครงการฝึกงาน และการฝึกสหกิจศึกษากับ ซีพีเอฟ

ฝึกงาน cp

โครงการฝึกงาน & การฝึกสหกิจศึกษากับ CPF

หลักการเบื้องต้นของซีพีเอฟ คือการสนับสนุนเรื่องการฝึกงาน และการฝึกสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อม ให้กับนิสิต/นักศึกษา ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในการเรียนรู้ประสบการณ์จริง กับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญที่ซีพีเอฟ

 

สำหรับนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์จริง พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริง

โดยบริษัทได้เปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 2 รูปแบบ

การฝึกงาน (Internship Program)

การฝึกสหกิจศึกษา (Co-Operative Education)

คุณสมบัติผู้สมัครโครงการฝึกงาน และการฝึกสหกิจศึกษากับ ซีพีเอฟ

นักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 ตามกลุ่มสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์: 

• สาขาสัตวศาสตร์, สาขาประมง, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์:

• สาขาเครื่องกล, สาขาไฟฟ้ากำลัง, สาขาอุตสาหการ

กลุ่มบริหารธุรกิจ:

• สาขาบัญชี, สาขาทรัพยากรบุคคล, สาขาการจัดการ, สาขาการตลาด, สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขาบริหารธุรกิจเกษตร

กลุ่มสาขาอื่นๆ:

• สามารถเข้าฝึกได้ตามลักษณะของหน่วยงานที่สนใจ

การพิจารณาการรับเข้าฝึกงาน และการฝึกสหกิจศึกษากับ ซีพีเอฟ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ หน่วยงานที่รับพิจารณาเท่านั้น

หลักฐานการสมัครโครงการฝึกงาน และการฝึกสหกิจศึกษากับ ซีพีเอฟ

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน และการฝึกสหกิจศึกษากับ ซีพีเอฟ ได้ที่ ระบบลงทะเบียนออนไลน์

• สำเนา Transcript ฉบับล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

• รูปถ่ายสุภาพ ขนาด 1-1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

สมัครเข้าโครงการฝึกงาน http://apply.cpf.jobs

ที่มาhttps://www.cpfworldwide.com/th/career/intern