สพธอ.รับนักศึกษาฝึกงานชั้นปี 3-4

สพธอ.รับนักศึกษาฝึกงาน

ปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน

หลักการและเหตุผล
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้เปิดโอกาสรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญ จากการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในองค์กร และปฏิบัติงานจริง

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต/นักศึกษา ระดับปวส. หรือ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 คณะวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ผลตอบแทน
ค่าตอบแทน 300 บาท/วันทำงาน

สิ่งที่คาดหวังจากการดำเนินการ
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ตลอดจนประสบการณ์การทำงานจริงจากการได้รับมอบหมายให้ทำงานในโครงการ(Project) ต่างๆ

รายละเอียดการดำเนินการ
หนังสือส่งตัวจากทางสถาบันเพื่อขอฝึกงาน
ดาวโหลดใบสมัครของ สพธอ.
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตหรือนักศึกษา
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรฯ : 02 – 123 1204 ต่อ 90440 และ 90441

HR Department,
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)
The 9th Tower Grand Rama 9 Building (Tower B) Floor 20-22
33/4 Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel: 02 – 123 1204 ext. 90440 และ 90441

อีเมล: [email protected]
www.etda.or.th