ฝึกงานที่ CPF

ฝึกงาน CPF
ฝึกงาน CPF

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ตระหนักดีว่าการจะพัฒนาบุคลากรที่เป็น “คนดีและคนเก่ง” ให้แก่สังคมและประเทศชาติของเรานั้น ต้องเริ่มจากการที่ทรัพยากรบุคคลของประเทศในระดับอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นกำลัง ของชาติต่อไปในอนาคต ได้มีองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญและความเข้าใจในสายวิชาชีพของตนเองอย่างแท้จริง  และเรายังตระหนักดีว่าความรู้นั้นไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้และ พัฒนาตนเองอีกด้วย

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาทำจดหมายขอเข้ามาฝึกงานโดยระบุหัวข้อหรือวงเล็บมุมซองว่า “นักศึกษาฝึกงาน”

หลักฐานการสมัครฝึกงาน
1. จดหมายส่งตัวจากมหาวิทยาลัย
2. ประวัติย่อ หรือ Resume
2.1 แจ้งความต้องการว่าต้องการฝึกงานทางด้านใด
2.2 แจ้งช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงาน เช่น เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
3. Transcript ล่าสุด
4. รูปถ่าย 1 รูป

โดยส่งมาที่
หรือสำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2,ชั้น 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2641-0400 ต่อ 108 หรือ 0-2699-5175
ที่มา http://www.cpfworldwide.com/th/crr/career_faq_answer.aspx?id=6

Add a Comment