นกแอร์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

นกแอร์รับนักศึกษาฝึกงาน
นกแอร์รับนักศึกษาฝึกงาน

โครงการ ” Inlearnship ”
เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย นกแอร์มีความยินดีที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันภายในและต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ ” Inlearnship ” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เริ่มสร้างทัศนคติที่ดีและมุมมองที่แปลกใหม่ในการทำงาน รวมทั้งนักศึกษาจะได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและค้นหาความสนใจที่แท้จริงของตนเอง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคง นักศึกษาที่ผ่านการร่วมโครงการและมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นตรงกับความต้องการของนกแอร์ มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับนกแอร์หลังจากที่สำเร็จการศึกษา.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่า ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ และทั้งสถาบันการศึกษาภายในและต่างประเทศ
  • มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรและมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
  • มีความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง

เอกสารประกอบการสมัคร

  • จดหมายจากทางสถาบันการศึกษา)
  • เอกสารรับรองผลทางการศึกษา ( Transcript)
  • ประวัติย่อ ( Resume)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

นักศึกษาที่สนใจจะร่วมโครงการส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นมาที่ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
183 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nokair.com/contents/about_nokair/internship/th-TH/index.html

Add a Comment