ธ.ไทยพาณิชย์รับนักศึกษาฝึกงาน

ธนาคารไทยพาณิชย์ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงกับธนาคาร ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

ระยะเวลาโครงการ  1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2560  (2 เดือน)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคารอย่างเคร่งครัด

หลักฐานการสมัคร
– ส่ง ประวัติส่วนตัวที่มีรูปถ่าย (CV) พร้อมระบุหน่วยงานหรือลักษณะงานที่สนใจ 3 ลำดับ
– สำเนาผลการศึกษา (Transcript)

ช่องทางการสมัคร
ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ [email protected] ระบุหัวข้อ “สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน”

กิจกรรมโครงการ
Orientation ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติของนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการจากต่างสถาบัน
Business Understanding & Corporate Governance : เรียนรู้และทำความเข้าใจโครงสร้างของธนาคาร ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล
Personality : การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
Innovative Thinking : การอบรมเพื่อส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์
CSR กิจกรรมเพื่อสังคม
Career at SCB : แนะแนวโอกาสทางอาชีพและเทคนิคต่างๆ

เปิดรับสมัคร     1 – 31 มีนาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณณัฐนันท์ บุญยะวาหะ  โทร. 02-7953256  Email: [email protected]

ที่มา : http://www.scb.co.th/th/career/campus/campus_detail&id=1