ธ.กรุงเทพฯ รับนักศึกษาปี 3-4 ฝึกงาน

ธ.กรุงเทพฯ รับนักศึกษาปี 3-4 ฝึกงาน
ธ.กรุงเทพฯ รับนักศึกษาปี 3-4 ฝึกงาน

โครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง (Student Internship Program – SIP)
ธนาคารกรุงเทพเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาผู้ต้องการเตรียมความพร้อมทางอาชีพ ได้มีประสบการณ์จริงด้วยตนเอง โดยที่ไม่อาจจะสัมผัสได้ในห้องเรียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับธนาคารจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและร่วมบริหารโครงการ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะต่างๆ ในสถานการณ์จริงที่หลากหลาย

โครงการฝึกงานหลักสูตรหนึ่งเดือน เปิดรับนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นปีที่สามและสี่จากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  โดยไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนและสถาบันการศึกษา หลักสูตรดังกล่าวช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกงานได้สัมผัสถึงอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร

โครงการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในประเทศไทย รวมทั้งบทบาทของธนาคารพาณิชย์และธุรกิจในประเทศ ความสัมพันธ์ภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ศักยภาพการส่งออกของไทย และกฎหมายการค้าต่างๆ

รายละเอียดของโครงการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ
1. ภาคฟังบรรยาย / การศึกษาดูงาน มีการบรรยายและอภิปรายในหัวข้อต่างๆโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐบาลและ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและธนาคารกรุงเทพ
2. ภาคการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้อบรม นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกสภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตลอดจนการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม

โครงการนี้สนับสนุนโดย ธนาคารกรุงเทพ

 โครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง แบ่งเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 (เมษายน – พฤษภาคม) สำหรับนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศ
ช่วงที่ 2 (กรกฎาคม – สิงหาคม) สำหรับนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศและนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

รับใบสมัครได้ที่
บริการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ชั้น 7 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพระราม 3
โทรศัพท์:(66) 0-2685-7734
โทรสาร:  (66) 0-2685-7719

ที่มา : http://www.bangkokbank.com

Add a Comment