กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรับสมัครข้าราชการ วุฒิปริญญาตรี 8 ตำแหน่ง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติประกาศรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม หรือทางเทคโนโลยีธรณีและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงื่อนไข :ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ : http://job.dmf.go.th