เด็กไทยเจ๋ง คว้า 3 เหรียญทอง คณิตโอลิมปิก

เด็กไทยเจ๋งคว้าเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก
เด็กไทยเจ๋งคว้าเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก

เด็กไทย เจ๋ง คว้า 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ประเทศอาร์เจนตินา

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ผู้แทนประเทศไทยคว้า 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-16 กรกฎาคม 2555 ณ เมืองมาเดลพลาตา ประเทศอาร์เจนตินา โดยได้คะแนนเป็นอันดับที่ 5 ของโลก ประกอบด้วย เหรียญทอง นายจิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.นายนิปุณ ปิติมานะอารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นายภควุฒิ จิรดิลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. ส่วน เหรียญเงิน ประกอบด้วย นายณัฐ โสธนะพันธุ์ นายนิพิฐ เจริญงาม นายวีรชัย นีรนาทวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การแข่งขันครั้งนี้ มีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ ผศ.ดร.ยศอนันต์ มีมาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม รศ.ดร.อัจฉรา หาญชูวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม ว่าที่ร้อยเอก ดร.ภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยหัวหน้าทีม อ.ธีรสรรค์ ขันธวิทย์ Massachusetts Institute of Technology ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และ อ.ปฐมาภรณ์ อวชัย สสวท.เป็นผู้จัดการทีม

นายจิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์ เล่าว่า ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เพราะได้ฝึกการใช้เหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบฝึกความรอบคอบและส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และชอบภาษาอังกฤษเพราะใช้ในการติดต่อสื่อสารในระดับสากลและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หลังจากนี้ จะรับทุนโอลิมปิกวิชาการไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ต่างประเทศและกลับมาช่วยพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะการสอนหนังสือและทำงานค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดีๆ ให้แก่สังคมไทย

นายนิปุณ ปิติมานะอารี กล่าวว่า โอลิมปิกวิชาการทำให้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ในวิชานั้นๆ มากขึ้น อนาคตอยากทำอาชีพที่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ โดยตนเองนั้นชอบเรียนคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

นายภควุฒิ จิรดิลก เล่าว่า ตนเองนั้นเป็นประธานชมรมคณิตศาสตร์ของโรงเรียน รู้สึกมีความสุขเมื่อสามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องที่เขาสงสัยมาก่อนได้ ในตอนนี้ ตั้งใจอยากเป็นอาจารย์เพื่อพัฒนาและส่งต่อความรู้ให้รุ่นต่อไป และให้ความคิดเห็นว่าโครงการโอลิมปิกวิชาการเปิดโอกาสให้เด็กที่มีศักยภาพได้พัฒนาความรู้ และพบกับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นักเรียนสนใจ เมื่อเด็กที่มีศักยภาพได้พบอาจารย์ที่เก่ง การเรียนรู้ก็เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเมื่อความรู้นี้สามารถกระจายไปในสถานศึกษาต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

นายณัฐ โสธนะพันธุ์ เล่าถึงเทคนิคการเรียนของตนว่า หากมีข้อสงสัยในห้องเรียนเราสามารถถามครุได้ เพราะครูที่มีความรู้จะสามารถ และเต็มใจอธิบายให้เราเข้าใจได้ หากอยากรู้เรื่องใดเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต อนาคตอยากประกอบอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ตามความถนัดที่มีอยู่ และตั้งใจว่า จะนำความรู้คณิตศาสตร์มาช่วยพัฒนาประเทศเท่าที่สามารถทำได้

นายนิพิฐ เจริญงาม กล่าวถึงเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง ว่า ต้องการเรียนคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะอยากเป็นแพทย์นักวิจัยผู้คิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้คนได้จริงและให้สิ่งที่คิดค้นได้เป็นสมบัติของส่วนรวม สามารถดูแลคนรอบข้างให้พ้นจากความเจ็บป่วยได้

นายวีรชัย นีรนาทวงศ์ เล่าว่า มีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆ ว่า อยากเป็นนักคณิตศาสตร์ และตั้งใจอย่างยิ่งว่าจะรับทุนโอลิมปิกวิชาการไปศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์เพื่อต่อยอดความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ให้มากขึ้น และจะนำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติในด้านที่ตนเองถนัดต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ คณะผู้แทนประเทศไทยดังกล่าวจะเดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 เที่ยวบิน QR 616 เวลา 12.05 น.โดย สสวท.จะจัดพิธีต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 2 ด้านในประตูที่ 1 ด้วย

ขอขอบคุณที่มาของข่าวดีๆ : http://www.manager.co.th/

Add a Comment