โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดในโครงการ

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019 : YGA 2019)
ในหัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต” (Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality)

ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา รางวัลสนับสนุนผลงานสู่วิสาหกิจชุมชนและเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2562

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา