Young Makers Contest ปี 3 จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์

Young Makers Contest ปี 3
โครงการ Chevron Enjoy Science:
 สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
 นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จับมือพันธมิตรหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัดโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3 เชิญชวน เมกเกอร์‘ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ระดับนักเรียนนักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษได้ หรือไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลใหญ่ทริปร่วมงาน Maker Faire Bay Area มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ ของเหล่าเมกเกอร์ทั่วโลก ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3′ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ นักเรียน–นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.) และนักเรียน–นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี)

ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา และโอกาสในการเข้าร่วมงาน Maker Faire Bay Area มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์ ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2562

เปิดรับสมัครไอเดียสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมโลกสีเขียว ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมดูรายละเอียดและกติกาการเข้าแข่งขัน เพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkokmakerfaire.com/ymc3/