โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ชิงเงินรางวัล 2.3 ล้านบาท

ต้นกล้าสีขาว
“กรุงไทย ต้นกล้าวสีขาว” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.ดำเนินโครงงานเพื่อพัฒนาชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ได้เจอเพื่อนใหม่ที่หลากหลาย ฝึกการทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างเป็นระบบ และนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 2,300,000 บาท

“ในปี 2561 นี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. เข้าร่วมโครงการ เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งมีการอบรมที่เข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเพาะบ่มต้นกล้าสีขาวให้เติบโตอย่างยั่งยืน มากยิ่งขึ้น”

เปิดรับสมัครตั้ังแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

แหล่งข้อมูลประกวดแข่งขัน