CETA ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงทุนเรียนภาษา ณ ออสเตรเลีย

 CETA Worldwide Education จัดเขียนเรียงความ ชิงทุนเรียนภาษาอังกฤษ
CETA Worldwide Education จัดเขียนเรียงความ ชิงทุนเรียนภาษาอังกฤษ

บริษัท CETA Worldwide Education ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 –มัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในกิจกรรม “Essay Writing Competition 2013” เพื่อชิงทุนการศึกษาที่โรงเรียน All Saints Anglican School ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ณ ประเทศออสเตรเลีย

โรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 1 ถึงYear 12  ได้เปิดโอกาสให้น้องๆผู้ที่สนใจและมีใจรักด้านภาษาอังกฤษเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความเพื่อชิงทุนการศึกษาระยะเวลา 3 สัปดาห์ จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 1       ทุนการศึกษาจากโรงเรียน All Saints Anglican School
รางวัลที่ 2       ส่วนลด 10,000 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดสมัครเข้าโครงการต่างๆกับทาง CETA
รางวัลที่ 3       ส่วนลด  5,000 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดสมัครเข้าโครงการต่างๆกับทาง CETA
รางวัลที่ 4 – 5 ผู้ชนะจะได้รับ Certificate จากทาง CETA

สิทธิพิเศษ!!! สำหรับการส่งนักเรียนเข้าประกวดในนามของโรงเรียน คุณครูของนักเรียนที่ชนะการประกวดจะได้เข้าร่วมโครงการ Teacher Training ณ ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 3 สัปดาห์
ลงทะเบียนในเวปไซด์ : ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 – 23 มกราคม 2556
ประกวดแข่งขัน          : วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556
ประกาศผล                 : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

คุณสมบัติของผู้ร่วมแข่งขันและผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้:
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
นักเรียนที่ถือสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 4 (หรือเทียบเท่า)ในประเทศไทย

2. หลักเกณฑ์การประกวด
* ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเขียนเรียงความภาษาอังกฤษตามโจทย์ที่กำหนดให้ โดยผู้สมัครทุกคนจะทราบโจทย์พร้อมกันในวันที่ประกวด
เกณฑ์ในการให้คะแนน
– เนื้อหาถูกต้องตรงตามโจทย์      40 %
– ความถูกต้องตามไวยากรณ์ หลักภาษาและการใส่เครื่องหมายวรรคตอน        40 %
– วิธีการเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจ       20%

3. ขั้นตอนการสมัครและประกวดเรียงความ
ลงทะเบียนในเวปไซด์ www.ceta.co.th/contest-regist ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2556 (ในกรณีโรงเรียนส่งเข้าประกวด ทางCETA รบกวนคุณครูที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดเข้าไปกรอกข้อมูลในเวปไซด์ด้วยเช่นกัน)
สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมประกวดมากกว่า 10 คนขึ้นไป สามารถติดต่อทางCETA โดยทางบริษัทจะนำเอกสารการสอบเข้าไปให้กับทางโรงเรียนและใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นสนามสอบแข่งขัน

4. ขั้นตอนการประกาศผล
– ประกาศผลทางเวปไซด์ www.ceta.co.th ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

5. เงื่อนไขและข้อตกลงในการประกวด
– การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด
– เนื้อหาเรียงความที่เขียนต้องเป็นของตนเองซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงของผู้อื่น หากมีการลอกเลียน ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด และผู้ส่งเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายตามกฎหมาย
– พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของบริษัท CETA Worldwide Education ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดนี้
– ผู้ได้รับรางวัลต้องมีวีซ่าที่สามารถเดินทางไปประเทศออสเตรเลียได้ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง บริษัท CETA Worldwide Education จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่อาจทำให้ผู้ชนะไม่สามารถไปเดินทางไปออสเตรเลียได้ เช่น การขอวีซ่าไม่ผ่าน ฯลฯ
– ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้
– ลิขสิทธิ์ของเรียงความที่ชนะการประกวดถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท CETA Worldwide Education อย่างสมบูรณ์ บริษัทสามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ใหม่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
– รางวัลนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
– ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย อีกทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, , ค่าใช้จ่ายรายวัน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางช่วงที่อยู่ต่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพและประกันการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรางวัลด้วยตนเอง

6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
คุณทัศนพร ดิลกวราห์กุล หรือคุณภัทรานิษฐ์ รัตนคชินทร์
บริษัท CETA Worldwide Education ตึก GMM Grammy Place ชั้น 16 ห้อง B5
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร. 02-665-8100
เว็บไซต์ www.ceta.co.th