การแข่งขันพัฒนาเกม ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท

Good Game Developer Projects 2012
Good Game Developer Projects 2012
 
แนวความคิดโครงการ
โครงการ Good Game Developer Projects 2012 สานฝันนักพัฒนาเกมสู่มืออาชีพ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด และ มหาวิทยาลัยรังสิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ ให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ สนใจการพัฒนา โดยจัดการแข่งขันประกวดพัฒนาเกม ซึ่งเป็นการให้นักพัฒนาร่วมกันสร้างสรรค์เกม พร้อมกับผลิตผลงานเกมอย่างมีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ให้สามารถออกสู่อุตสาหกรรมเกมทั้งภายในประเทศและตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิรายละเอียดโครงการ
จัดการสัมมนาอบรมให้ความรู้ พร้อมจัดการประกวดแข่งขันด้านการพัฒนาเกมออนไลน์ ชิงเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 500,000 บาท และโอกาสได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จากัด โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาเกมต่างๆในอนาคต พร้อมกับเกมได้ออนไลน์ให้คนทั่วไปได้เข้ามาเล่นจริงๆ พร้อมกันนี้ทาง True Digital Plus ก็จะสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้
• Marketing
• Service Team / Support Team (Call Center)
• Billing System
• Server วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเกมของ ผู้ร่วมโครงการ
2. เพื่อเป็นเวทีให้กับนักพัฒนาได้แสดงความสามารถพร้อมกับสนับสนุนให้มีนัก พัฒนาหน้าใหม่เกิดขึ้นในวงการพัฒนาเกมไทยและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ ที่สนใจ
3. เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาเกมของคนไทยให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับนานา ชาติได้ระยะเวลาของโครงการ
เริ่ม 6 มิถุนายน 2555 – 16 กุมภาพันธ์ 2556

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
• นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาเกมออนไลน์
• ไม่จำกัดอายุ
• ไม่จำกัดการศึกษา
• เป็นผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น*
หมายเหตุ: * เฉพาะหัวหน้าทีมเท่านั้น

ลักษณะการประกวด
1. แข่งขันเป็นทีม โดยหนึ่งทีมมีสมาชิกได้ 1-8 คน
2. แต่ละทีมสามารถมีที่ปรึกษาหรือไม่ก็ได้
3. การแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ
3.1 รอบคัดเลือก : ขั้นการผลิต Game Design and Development Plan
3.2 รอบตัดสิน : ขั้นพัฒนาเกม เพื่อให้สามารถใช้งาน และสร้างรายได้
ทีมที่เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้คิดและพัฒนาเกมด้วยตัวเอง

รางวัล
รอบคัดเลือก
ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับเงินทีมละ 50,000 บาท เพื่อนาไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาเกม พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด และผลงานได้นำมาเปิดให้บริการจริง
หมาย เหตุ: โดยในกรณีที่ทีมที่ผ่านเข้ารอบไม่สามารถต่อยอดพัฒนาเกมให้เสร็จสมบูรณ์จนถึง รอบตัดสินได้ ลิขสิทธิ์งานทั้งหมดจะตกเป็นของบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จากัด โดยทางบริษัทฯ สามารถนาผลงานนั้นไปพัฒนาต่อยอดได้

รอบตัดสิน

ประเภทรางวัลจำนวนรางวัลรายละเอียดรางวัล
รางวัลชนะเลิศ1 รางวัลเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท และประกาศนียบัตร
พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
และผลงานได้นำมาเปิดให้บริการจริง
รางวัลรองชนะเลิศ2 รางวัลเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท และประกาศนียบัตร
พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
และผลงานได้นำมาเปิดให้บริการจริง
รางวัลพิเศษจาก GGDP1 รางวัลเงินรางวัลจำนวน 200,000 บาท และประกาศนียบัตร
พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
และผลงานได้นำมาเปิดให้บริการจริง

วิธีการสมัคร
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดผ่านทางเว็บไซต์ www.ggdp.in.th โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมกับส่งหลักฐานตามที่ระบุไว้ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด

กติกาและเงื่อนไขการประกวด
1. 1 ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันได้ 1 ผลงาน
2. ผู้สมัครทุกท่านจะต้องเข้าทำเวิร์คช็อปของโครงการในวันที่ 7 กรกฎาคม 2555*
3. เกมที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องสามารถเล่นผ่าน Web Browser ได้ ไม่ว่าจะเป็นบนเครื่อง PC / Smart Phone หรือ Tablet)
4. ภาพและเสียงที่นำมาใช้ประกอบในการพัฒนาจะต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของทีมผู้เข้าประกวด
5. แนวความคิดหรือผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด ใดๆมาก่อน
6. การออกแบบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอก หรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น
7. เอกสารหรือผลงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ คณะกองประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผลงาน
8. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงโชว์โดยบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
9. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดแข่งขัน ทางทีมงานกองประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
10. ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้สร้างสรรค์ โดยคณะทีมงานกองประกวดมีสิทธิ์ในการนำออกเผยแพร่ได้ทุกกรณี โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
11. ในกรณีที่ทีมที่ผ่านเข้ารอบไม่สามารถต่อยอดพัฒนาเกมให้เสร็จสมบูรณ์จนถึงรอบ ตัดสินได้ ลิขสิทธิ์งานทั้งหมดจะตกเป็นของบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
โดยทางบริษัทฯ สามารถนำผลงานนั้นไปพัฒนาต่อยอดได้
12. ผลงานเกมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ขอให้สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานเกมเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ก่อนผู้อื่นแต่ เพียงผู้เดียว
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ วันประกาศผลรอบคัดเลือก
13. กรณีทีมที่เข้าประกวดทำผิดกติกาหรือเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ทีมดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งไม่ทราบ ล่วงหน้า
14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
    หมายเหตุ: * กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมเวิร์คช้อปได้ ให้แจ้งต่อคณะทีมงานกองประกวดภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยคณะทีมงานจะทำการพิจารณาเป็นกรณีไป

เงื่อนไขรูปแบบและลักษณะของตัวเกมที่กำหนด

No.TopicDetail
1Server SystemWeb + PHP 2 เครื่อง และ my SQL 1 เครื่อง
2PlatformGame Web Base
3Social Network FeatureFacebook
4Selling ModelFree to Play / Item Selling

ขั้นตอนการประกวด
     1. การรับสมัคร ทางโครงการเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2555 – 4 กรกฎาคม 2555 โดยสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.ggdp.in.th
2. รอบการประกวด การประกวดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รอบ

2.1 รอบคัดเลือก Game Design and Development Plan : ทีมที่เข้าประกวดต้องเตรียมเอกสารซึ่งจะต้องมีหัวข้อครบถ้วนตามที่กองการ ประกวดได้กำหนดไว้
โดยนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในลักษณะ Commentator โดยใช้เวลาในการนำเสนอผลงานทีมละไม่เกิน 15 นาทีดังนี้
1) พรีเซ้น 5 นาที
2) ถามตอบ และคอมเม้น 10 นาที
หมายเหตุ: กรณีที่ทีมใดมีการใช้ VDO พรีเซ้น โดยความยาวของ VDO นั้นจะต้องไม่เกิน 3 นาที จากเวลาพรีเซ้นทั้งหมด

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
• แนวความคิดและการสร้างสรรค์
• รูปแบบและเนื้อหาของเกม
• วิธีการและเทคนิคที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเกม
• แผนการอัพเดท แผนธุรกิจ และวิธีการสร้างรายได้
• ความพร้อมในการพรีเซ็น โดยสามารถทำตามกติกาและเงื่อนไขที่กองประกวดได้กำหนดไว้
ภายหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอครบทุกทีม คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผลในรอบคัดเลือก
และประกาศผลทีมที่เข้ารอบผ่านทางเว็บไซต์ www.ggdp.in.th ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
2.2 รอบตัดสิน : ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะต้องทำการพัฒนาต่อยอดผลงาน ให้สามารถใช้งานจนเปิดบริการได้จริง (เล่นได้จริง)
โดยคณะกรรมการจะทำการพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้พร้อมทั้งเปิดให้ กับบุคคลทั่วไปได้เข้ามาร่วมทดสอบเกม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาผลการตัดสินของคณะกรรมการ
              คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
• จำนวนผู้เล่น
• ระยะเวลาในการเล่นเกม
• สถิติการใช้เงิน DE* ในเกม
• กระแสตอบรับจากผู้เล่น
• การดูแล และแก้ไขปัญหาให้กับผู้เล่น
หมายเหตุ: * คือ ชื่อที่ใช้เรียกแทนนามสกุลของเงินส่วนกลางที่ใช้จ่ายภายในเกม

     3. การส่งผลงาน
         3.1 การส่งผลงานรอบคัดเลือก ทีมผู้ประกวดทำการส่งผลงานภายวันที่ 6-10 สิงหาคม 2555
โดยการอัพโหลดไฟล์งานผ่านทางเว็บไซต์ www.ggdp.in.th โดยรูปแบบเอกสารไฟล์ต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น
3.2 การส่งผลงานรอบตัดสิน ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมดจะต้องทำการอัพโหลดเกมขึ้นเซิร์ฟเวอร์ที่ทางคณะกอง ประกวดได้เตรียมไว้ภายในวันที่ 22-25 ธันวาคม 2555

การประกาศผล
1. รอบคัดเลือก Game Design and Development Plan
ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.ggdp.in.th ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
2. รอบตัดสิน
ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.ggdp.in.th และทำพิธีมอบรางวัลพร้อมประกาศณียบัตร ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

ที่มา http://www.ggdp.in.th/GGDP_Detail.aspx

Add a Comment