UWC ให้ทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลาย ปี 2566

UWC ให้ทุนแลกเปลี่ยระดับมัธยมปลาย ปี 2566

เนื่องจาก UWC เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไรและมีทุนการศึกษาจำนวนจำกัด ดังนั้น  ถึงแม้ว่าเราจะคัดเลือกผู้สมัครจากความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นหลัก แต่จำนวนทุนที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ จะพิจารณาจากฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการกระจายโอกาสให้กับผู้ได้รับคัดเลือกที่ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนทางการศึกษาได้

หน่วยที่ 1 

Li Po Chun United World College of Hong Kong เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 513,800 ดอลล่าร์ฮ่องกง รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 40,580 ดอลล่าร์ฮ่องกง รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 2

UWC Atlantic ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 74,000 ปอนด์ (GBP) รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 2,640 ปอนด์ (GBP) รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 3

UWC Costa Rica ประเทศคอสตาริกา เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 52,650 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 5,980 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 4

UWC Dilijan ประเทศอาร์เมเนีย  เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 3,400 ดอลล่าร์สหรัฐ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 5

UWC East Africa ประเทศแทนซาเนีย เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 4,085 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 6

UWC Red Cross Nordic ประเทศนอร์เวย์ เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 674,000  โครน (NOK)  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 56,300 โครน (NOK)  รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 7 

UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 1,705,000 บาท รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 337,500 บาท ตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 8 

UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 337,500 บาท รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 9

UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 337,500 บาท รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 10

Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa ประเทศสวาซิแลนด์ เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 24,000 ยูโร รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 3,350 ยูโร ตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 11

UWC Changshu ประเทศจีน เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 16,070 หยวน รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบายการเปิดรับนักเรียนต่างชาติของประเทศจีน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ​​​​​​​​​​​​​​

สำหรับนักเรียนมีที่สิทธิสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นนักเรียน UWC สำหรับปีการศึกษา 2566 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีสัญชาติไทย หรือ
  • มีสัญชาติอื่นๆ ที่ถือสถานะผู้ลี้ภัย (refugee) หรือ บุคคลไร้สัญชาติที่กำลังพำนักอยู่ในประเทศไทย โดยจะต้องมีหลักฐานสนับสนุนการขอเอกสารเดินทางกรณีได้รับคัดเลือก (พิจารณาตามกรณี)
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือ หลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ)
  • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในวันที่ส่งใบสมัคร
  • ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2548 – 1 กันยายน 2550 เท่านั้น
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกภาคเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ขั้นตอนการคัดเลือก

กำหนดการรับสมัครและการพิจารณาผู้เข้าสมัครขอรับทุน UWC ปีการศึกษา 2566

  • เปิดรับสมัครทุน UWC ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้  – 20 มกราคม 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม วันที่ 27 มกราคม 2566
  • สอบสัมภาษณ์และร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับทุนเข้าศึกษาและโควต้าที่นั่งเรียน ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา