ทุนไฟ-ฟ้า ประจำปี 2563

FAI-FAH Scholarship ทุนเรียนฟรีจนจบการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

ประเภทของทุนฯ:

 • ทุนสายสามัญ => ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม. 5) ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปีละ 7,000 บาท จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ทุนสายอาชีพ => ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1 – ปวช. 2) ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปีละ 14,000 บาท จนถึง ปวช. 3

คุณสมบัติของเด็กไฟ-ฟ้าที่มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนฯ:

 • เป็นเด็กไฟ-ฟ้า 3 เดือนขึ้นไป และ มาเรียนที่ไฟ-ฟ้าสม่ำเสมอ
 • เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนและมีบทบาทในการช่วยเหลือที่ชัดเจน
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 หรือ ปวช. ปี 1 – 2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยของปีการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ปัจจุบันไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่
 • สามารถสมัครได้ 1 ทุนฯ ต่อหนึ่งครอบครัว
 • สามารถสละเวลาทำกิจกรรมจิตอาสาได้อย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อปี

กำหนดการและรูปแบบการสมัครขอรับทุนฯ

 • เปิดรับสมัครออนไลน์ : ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 กรอกใบสมัครที่นี่ คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ : https://www.tmbfoundation.or.th
 • สัมภาษณ์ : ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2563 ที่ ไฟ-ฟ้า แต่ละศูนย์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ : วันที่ 15 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ : https://www.tmbfoundation.or.th
 • ยื่นเอกสาร : ระหว่างวันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2563 ยื่นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้า แต่ละศูนย์
 • ปฐมนิเทศน์เด็กทุนฯและผู้ปกครอง : 14 มิถุนายน 2563 ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์