มูลนิธิทิสโก้ให้ทุนประถมถึงมหา’ลัย

มูลนิธิทิสโก้
มูลนิธิทิสโก้

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลมอบทุนให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกระดับทั่วประเทศ นอกจากนั้นมูลนิธิฯ ยังบริจาคทุนรักษาพยาบาลแก่คนไข้อนาถาไร้ที่พึ่ง ตลอดจนการบริจาคทุนประกอบอาชีพแก่บุคคลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคณะกรรมการของมูลนิธิฯ จะทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติ โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการบริจาคโดยตรงเฉพาะราย

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาทุกระดับ  จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ดังนี้
สามารถยื่นเรื่องขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 6จนถึงระดับปริญญาตรี
ฐานะยากจน
ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป
มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิฯ
ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

2. การยื่นใบสมัคร
นักเรียน/นักศึกษา จะต้องยื่นเรื่องผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นโดยสถานศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและหลักฐานต่างๆไปที่:
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
เลขที่ 48/11 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5
ถนนสาทรเหนือ   แขวงสีลม
เขตบางรัก   กรุงเทพฯ  10500  โทรศัพท์ 0-2633-7501-6

3. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร
สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอรับทุน  ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึง  31 มกราคม ของทุกปี  

4. การพิจารณาอนุมัติทุน
4.1 คณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติทุนเพื่อการศึกษา
4.2 มูลนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณาทุนเป็น 2 ระยะคือ
ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่ศึกษาในสถานศึกษาเดิม
ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี  สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่จะศึกษาต่อยังสถานศึกษาแห่งใหม่

5. หลักฐานสำหรับมูลนิธิฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุน
การยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีหนังสือนำจากสถานศึกษา  โดยขอให้แจ้งจำนวน และระบุรายชื่อ     ผู้ขอรับทุนการศึกษา และชั้นเรียนด้วย
5.1  ทุนใหม่  (สำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นเรื่องขอเลย หรือเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนจากมูลนิธิฯ มาก่อน แต่ได้ถูกยกเว้นการให้ทุนในปีการศึกษาปัจจุบัน)
นักเรียนผู้ขอทุนจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของมูลนิธิฯ ให้ครบถ้วนทั้ง2 หน้า
นักเรียนเป็นผู้เขียนประวัติและสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบัน จำนวน1 หน้ากระดาษ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาผลการเรียนภาคเรียนที่1 ของปีการศึกษาปัจจุบัน (เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 1.50 )
รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน1 รูป
สำเนาบัตรนักศึกษา(สำหรับระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)
5.2   ทุนต่อเนื่อง
สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิทิสโก้ฯ  ในปีปัจจุบันและประสงค์จะขอรับทุนต่อเนื่องในปีต่อไปต้องยื่นแบบฟอร์มการขอรับทุนไปยังมูลนิธิทิสโก้ฯ ทุกปี  โดยใช้แบบฟอร์มประเภทขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง    และต้องปฏิบัติดังนี้
กรอกใบคำขอรับทุนต่อเนื่องอย่างครบถ้วน
ต้องแนบหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของปีที่ได้รับทุนในปัจจุบัน ได้แก่
–  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าที่แสดงชื่อเจ้าของบัญชีและหน้าที่แสดงจำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่ – เริ่มนำเงินทุนเข้าบัญชีจนถึงปัจจุบัน
–  บัญชีแสดงการใช้จ่ายเงิน  โดยใช้แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิฯ
–  ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน และใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
สำเนาผลการเรียนของปีการศึกษาปัจจุบัน

รายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
http://www.tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html

Add a Comment