มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้ทุนมัธยมกว่า 77 ทุน

ทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุณยเกตุ
ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ

มูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  จะให้ทุนการศึกษา  ปีการศึกษา  2555  แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3 – 4  ทั้ง สายสามัญและสายอาชีพ  ดังต่อไปนี้

1.  ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา  ได้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน  เรียนดี  และมีความประพฤติดี
2.  ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า  ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง
3.  ทุนการศึกษาที่จะให้ในปีการศึกษา 2555 มีมูลค่าทุนละ 5,000บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้จังหวัดละ 1ทุน ส่วนภูมิภาค  จำนวน  76  ทุน  ส่วนกลาง  (กรุงเทพมหานคร)  จำนวน  1  ทุน รวมทั้งสิ้น  77  ทุน
4.  ผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา  ได้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นที่  3 – 4  ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  ทุกสังกัด
5.  การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา จะพิจารณาตามระเบียบมูลนิธิทวี บุณยเกตุ   ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน  พ.ศ. 2551
6.  ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ติดต่อ  ขอทราบรายละเอียด และแบบขอรับทุนได้ที่สำนักงาน  สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร  หรือสถานศึกษาที่สังกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่  29  มิถุนายน  2555  ดังนี้

6.1  การส่งแบบขอรับทุนการศึกษา
6.1.1  ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษายื่นหนังสือขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่กำหนด ต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้ขอรับทุนได้ศึกษาอยู่  ภายในวันที่  6  กรกฎาคม  2555
6.1.2  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ส่งหนังสือพร้อมรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาส่งให้สำนักงาน  สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร  ภายในวันที่  10  กรกฎาคม   2555
6.2  ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เสนอคณะกรรมการจังหวัด พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุน มูลนิธิทวี บุณยเกตุ  จังหวัดละจำนวน  1  ทุน  ภายในวันที่  30  กรกฎาคม  2555
6.3  ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร  ส่งชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับทุนไปยัง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ  ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.otep.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=629:-2555&catid=46:sksknews

Add a Comment