ทุนเรียนการบินที่ญี่ปุ่น

ทุนการบิน Japan Aviation Academy (JAA)
ทุนการบิน Japan Aviation Academy (JAA)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น โดยการประสานงานของสมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่น ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นอนุสรณ์การครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น 120 ปี ในปี พ.ศ.2550 มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี ด้านการบินที่ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 โรงเรียนการบินญี่ปุ่น มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกนักเรียนที่จะรับทุนการศึกษา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วิชาที่จะจัดสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดของทุนและคุณสมบัติผู้รับทุน
ทุนการศึกษาที่ได้รับ ได้แก่
1. ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้าน การบิน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 240,000 บาทต่อปี

2. ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตำราเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 450,000 บาทต่อปี(ยังไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่าง ประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครสอบ
ชาย-หญิงที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

 หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
4. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
5. สำเนา ปพ.1:3 กรณีจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ขั้นตอนการสมัคร
นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.opec.go.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบ เอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้างต้น ส่งไปยัง
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 (วงเล็บมุมซอง ทุนการศึกษาญี่ปุ่น)
หรือ โทรสาร 0 2281 7112 โทรศัพท์ 0 2281 7070 www.opec.go.th

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2555

Dowload รายละเอียดและแบบฟอร์ม
รายละเอียดหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ

Click to access course-eng.pdf

รายละเอียดหลักสูตรฉบับภาษาไทย

Click to access course-thai.pdf

แบบฟอร์มการสมัคร

Click to access APP.pdf

ที่มา : http://www.opec.go.th

Add a Comment