ทุนม.ปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2555 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 240 คน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเรียนฟรี นอกจากนั้นยังได้รับค่าอาหาร และค่าที่พักซึ่งเป็นหอพักในโรงเรียนด้วย ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์กรมหาชน และสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง โดยนักเรียนสามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

เกณฑ์ระดับผลการเรียน ดังนี้
-ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
-ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
-ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

สถานที่สอบถามข้อมูล
1. โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7154-7 โทรสาร 0-2849-7153 E-mail: [email protected] หรือศึกษาข้อมูลที่ เว็บไซต์ www.mwit.ac.th

นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนว่าครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

 วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
1. ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ www.mwit.ac.th/ และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา” ทำตามขั้นตอนที่แนะนำในเว็ปไซต์ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายไปด้วย เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดชำระเงิน (ในใบแจ้งยอดชำระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฎอยู่)
2. ให้นักเรียนนำใบแจ้งยอดชำระเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชำระเงิน
3. ให้นักเรียนส่งใบสมัคร ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 และสำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือส่งโดยตรงมาที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ที่มา : www.elearneasy.com

Add a Comment