โรงเรียนนานาชาติไทย–สิงคโปร์ ให้ทุนมัธยม

TSIS Scholarships ทุนมัธยม

โรงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์ (Thai – Singapore International School) ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบชิงทุนจำนวน 10 ทุน เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดือนสิงหาคม 2561 ในปีการศึกษา 2018/2019 ที่โรงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์ ถนนศรีนครินทร์

ทุนการศึกษานี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ทุนการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการสอบ และผลการสัมภาษณ์

ทุนการศึกษา 100% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 5 ทุน
ทุนการศึกษา 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 5 ทุน
นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 85% ใน 4 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาจีน จะได้รับทุนการศึกษา 100 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 80% ใน 4 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาจีน จะได้รับทุนการศึกษา 50 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์เฉลี่ยการสอบที่กำหนดไว้ จะได้รับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของโรงเรียน
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่มอบให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ต้องชำระตามปกติ

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนระยะยาวจำนวน 4 ปี เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การสอบไอจีซีเอสอี จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อย่างไรก็ดี นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาระดับผลการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
ในปลายปีการศึกษาของมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 100 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้องทำคะแนนเฉลี่ยในการสอบปลายภาคให้ได้ 85% ใน 3 รายวิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และ อีก 3 วิชา จาก 4 รายวิชาดังนี้ – ภูมิศาสตร์,ประวัติศาสตร์, วรรณคดี หรือ ภาษาจีน ส่วนนักเรียนที่ ได้รับทุน 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้องทำคะแนนเฉลี่ยให้ได้ 80% ใน 6 รายวิชาข้างต้น

ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 หากนักเรียนทุนไม่สามารถรักษาระดับคะแนนในการสอบปลายภาคของภาค การศึกษาที่ 3 ได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุนการศึกษาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่ได้รับทุนที่ถูกยกเลิกทุน ก็สามารถกลับมาได้รับทุนการศึกษาตามเดิมในปีถัดไป หากผลการสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่ 3 นักเรียนสามารถทำคะแนนสอบได้ 85% และ 80% ของ 6 รายวิชา ดังนั้นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาระดับผลการเรียน ให้อยู่ในระดับที่โรงเรียนกำหนดไว้
ในการสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่ 3 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 100 % ของ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้องทำคะแนนเฉลี่ยให้ได้ 80% ส่วนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 50% ของค่าธรรมเนียม การศึกษา จะต้องทำคะแนนเฉลี่ยให้ได้ 75% ใน 6 รายวิชาของการสอบไอจีซีเอสอี ซึ่งรวมถึง วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และ 1 สาขาวิชาของวิชาวิทยาศาสตร์

นักเรียนทุนต้องเป็นผู้มีความประพฤติที่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ หากนักเรียนทุนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นำพาถึงความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน โรงเรียนอาจพิจารณายกเลิกทุนการศึกษาได้
การตัดสินและการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุดไม่มีการพิจารณาคำร้องใดใดทั้งสิ้น ทั้งนี้โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการมอบทุนการศึกษา การตัดสินของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถมอบต่อให้ผู้อื่น
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณเชอร์รี่ 02-710-5900-1 หรือ 092-251-3991
ท่านสามารถรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์ของโรงเรียน www.tsis.ac.th และส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
– ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน หรือพาสปอต หากเป็นนักเรียนต่างชาติ
– สำเนาผลการเรียนเทอมล่าสุดของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และใบรับรองจากโรงเรียนเดิม

กำหนดการสอบชิงทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น.

ผู้เข้าสอบชิงทุนการศึกษาจะสอบ 4 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาจีน
ค่าสมัครสอบ 2,500 บาท (พร้อมอาหารกลางวัน)
ประกาศผลการสอบข้อเขียนทางอีเมล์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ผู้เข้าสอบที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ประกาศชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ผู้ได้รับทุนการศึกษารายงานตัวกับโรงเรียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภายในวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2561

ลักษณะทุนเป็นทุนการศึกษาเรียนต่อเนื่อง 4 ปี ในระดับมัธยมศึกษา
สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน 100 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับทุนมูลค่าประมาณ 1,300,000 บาท และนักเรียนจะชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประมาณปีการศึกษาละ 50,000 บาท
สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับทุนมูลค่าประมาณ 680,000 บาท และนักเรียนจะชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประมาณปีการศึกษาละ 200,000 บาท ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกครึ่งหนึ่งที่นักเรียนจะชำระ