ก.พ.เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนรัฐบาล
ทุนสำนักงานก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2556 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โดยมีประเภททุนการศึกษาที่หลากหลาย ดังนี้
– ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดไว้เป็นส่วนกลาง ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี – โท  ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ทุน

– ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2556 
สามารถเลือกเรียนสาขาวิชาใด สถาบันการศึกษาใดก็ได้ ตามที่ ก.พ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวม 9 ทุน

ทุนไทยพัฒน์ ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี – โท ณ ต่างประเทศ รวม 25 ทุน

– ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วงยงานรัฐ ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี – โท หรือ เอก ณ ต่างประเทศ รวม 27 ทุน

– ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา รวม 4 ทุน

– ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี – โท  ณ ต่างประเทศ รวม 3 ทุน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 กันยายน 2555 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scholar2.ocsc.go.th/

Add a Comment