ก.พ.รับสมัครทุนมัธยม (ม.6) รวม 93 ทุน

ทุนการศึกษา สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 16 กันยายน 2558

ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้
1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 75 ทุน
3. ทุน ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ทุน
4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน
5. ทุนวิวัฒน์ไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน
1. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.5 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.ocsc.go.th