WLC เปิดรับสมัครทุนเรียนตรี-โท จีน

ทุนปริญญาตรี โท จีน
โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ป.ตรี – ป.โท ประจำปีการศึกษา 2019 ภาคกันยายน 120 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000 – 400,000 บาท แบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาท

ประเภทของทุน

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี จำนวน 120 ทุน ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
**หมายเหตุ ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 – 20,000 บาท (4,000 หยวน) รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา

1. Yancheng Teachers University
2. China Pharmaceutical University
3. Nanjing University of Finance & Economics
4. Nanjing University of Information Science & Technology

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
2. สัญชาติไทย
3. ปริญญาตรี
– ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

4. ปริญญาโท
– ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

5. สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบศิลป์-ภาษาจีน ต้องยื่นเอกสารผลสอบ HSK ระดับ 4 ( หากไม่มีผลสอบต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษา 1 ปี ก่อนเข้าปริญญาตรี )

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัครของศูนย์ WLC และใบสมัครทุนของมหาวิทยาลัย
2. ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript) และเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) จำนวน 6 ใบ
4. หนังสือเดินทางและสาเนา 1 ฉบับ (ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
5. ผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ
6. ใบแสดงผลสอบ HSK ระดับ 4 ข้ึนไปสาหรับผู้ท่ีศึกษาภาคภาษาจีน (หากไม่มีผลสอบต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษา 1 ปี ก่อนเข้าปริญญาตรี) และ ผลสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 5.5 ข้ึนไป สาหรับผู้ที่่ศึกษาภาคอินเตอร์

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครศูนย์ WLC ได้ที่นี่ , ใบสมัครทุนของมหาวิทยาลัย , รายละเอียดที่นี่
2. สมัครได้ด้วยตัวเองที่ WLC หรือส่งไปรษณีย์ ( ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com )
3. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า 2 นิ้ว 2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา
ส่งไปรษณีย์มายัง WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

4. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาทผ่านทาง ชื่อบัญชี นางสาวนภา ธีระธนานนท์ เลขที่บัญชี 009 – 1 – 14750 – 5
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่
อีเมล [email protected] หรือ โทรสาร ( Fax ) หมายเลข 0-2255-5055

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้ได้รับทุนไม่สามารถ ทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
2. ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษา ตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2019 ภาคกันยายน
3. ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
4. ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์

สาขาที่เปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ( บรรยายจีน )
1. ศิลป์-ภาษาจีน ( Chinese Language )
2. การจัดการการท่องเที่ยว ( Tourism Management )
3. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
4. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ( Business Economics )
5. การตลาด ( Marketing )
6. การสอน ( Teaching )
7. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
8. การโฆษณา ( Advertising )
9. การเงินและการคลัง ( Finance )

ปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ )
1. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
2. เภสัชศาสตร์( Pharmacy )

ปริญญาโท ( บรรยายจีน )
1. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2. การจัดการธุรกิจ (Business Management)
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( Software Engineering )

ปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ)
1. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2. วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering )
3. วิทยาการคอมพิวเตอร์(Computer Science)

** หมายเหตุ

กรณีมาสมัครด้วยตนเอง เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในเวลาทำการตั้งแต่ 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น
หรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ตึก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2255-4084-5, 086-3077574  เว็บไซต์ www.wlc2china.com

แหล่งที่มาทุนการศึกษา